ThaiCERT ไทยเซิร์ต - ETDA บ่มเพาะคนพันธุ์ใหม่ รู้ทันภัยมัลแวร์ ด้วยเวทีแข่งขัน MAC 2014
Clear
Lead Graphic Papers

ETDA บ่มเพาะคนพันธุ์ใหม่ รู้ทันภัยมัลแวร์ ด้วยเวทีแข่งขัน MAC 2014

วันที่เผยแพร่: 8 พฤศจิกายน 2557
ปรับปรุงล่าสุด: 8 พฤศจิกายน 2557

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+

ETDA โดยไทยเซิร์ต จับมือ JPCERT/CC จัดงาน Malware Analysis Competition (MAC) 2014 ฝึกอบรมและแข่งขันวิเคราะห์โปรแกรมไม่พึงประสงค์ (มัลแวร์) ในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมคนทำงานรุ่นใหม่ด้าน Cybersecurity มาร่วมขับเคลื่อน Digital Economy


นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) เผยว่า ETDA โดย ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย หรือ ไทยเซิร์ต ร่วมกับ JPCERT/CC ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบุคลากรทางด้านการวิเคราะห์มัลแวร์ที่มีความเชี่ยวชาญและมีความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับมาเป็นเวลานาน จัดงานครั้งนี้ขึ้น เนื่องจากสถานการณ์ของการแพร่กระจายและการโจมตีด้วยมัลแวร์นั้นเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อหวังผลในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ข้อมูลความลับของหน่วยงาน ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน


ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ รองผู้อำนวยการ ETDA เสริมว่า “งานครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในสายงานการวิเคราะห์มัลแวร์ ซึ่งปัจจุบันนับว่ายังไม่เป็นที่แพร่หลาย และยังคงมีความต้องการอยู่อีกมากในประเทศไทย โดยเฉพาะเมื่อทางรัฐบาลมีนโยบายที่ขับเคลื่อนประเทศไทยด้วย Digital Economy ซึ่งต้องการฝีมือคนรุ่นใหม่ที่เป็น Young Blood มาทำงานในระดับปฏิบัติได้อย่างเข้าใจ”


การจัดงานครั้งนี้มีนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ เข้าร่วมจำนวน 42 คน ระหว่างวันที่ 24-26 ตุลาคม เป็นการอบรมให้ความรู้การวิเคราะห์มัลแวร์โดยผู้เชี่ยวชาญไทยเซิร์ต วันที่ 30 ตุลาคม เป็นการรับฟังและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พร้อมรับรู้เทคนิคการวิเคราะห์มัลแวร์จากผู้เชี่ยวชาญ JPCERT/CC และวันที่ 31 ตุลาคม เป็นการแข่งขัน ซึ่งผู้แข่งขัน 13 ทีมจาก 9 มหาวิทยาลัย ต้องใช้ความรู้ความสามารถที่ได้รับจากการอบรม มาวิเคราะห์เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งมัลแวร์ เพื่อระบุมัลแวร์ต่าง ๆ ที่อยู่ในเครื่อง รวมถึงพฤติกรรม เช่น มีการขโมยข้อมูลอะไรบ้าง ส่งไปให้ใคร ฯลฯ


ผลการแข่งขันคือ ทีม Stels จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (นายพชร โรจดิษกุล นายณัฏฐกิตติ์ คราลัด และนายสิปปกร รักษาเกียรติ) ได้รับรางวัลชนะเลิศด้านเทคนิค รองชนะเลิศคือทีม Flashback จากมหาวิทยาลัยมหิดล (นายภวิศ พรกิจประสาน นายศิวัช พฤกษาปัญญา และนายสรณัฐ มิตรภานนท์) ส่วนทีม Cryptolocker จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (นายศราวุธ บุสดี นายธรรศ แสงสมเรือง และนายวรพงษ์ บูรณ์พงษ์ทอง) ได้รางวัลชนะเลิศด้านการนำเสนอ โดยทีม Stels จะได้รับเชิญไปร่วมงาน APCERT AGM & Conference 2015 ซึ่งเป็นงานประชุมประจำปีของหน่วยงาน CERT ในแถบภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ณ ประเทศมาเลเซีย พร้อมกับไทยเซิร์ตโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

Clear